Hey i tried to delete an old account and open a new account but cant log in now

hey i tried to delete my old anki account and reopen a new acc with a different email but a system error keeps appearing everytime i try to log into my anki wen

Could you provide more details like screenshots or errors but NO passwords please?

1 Like

You appear to have been temporarily blocked for too many failed logins, and can try again now.

Hey I tried to log in with this account and it didn’t work :upside_down_face: at first it says account exists then it says account with thiscemail already exists. I don’t know what to do

Klauzula poufności. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek wykorzystanie w tym zapoznanie się z treścią przesłanych informacji, jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90–419 Łódź, Al. Kościuszki 4, Rektorat – Centrala, Tel. 42 272 59 66 umed.lodz.pl Confidentiality Notice - This e-mail is confidential, may be legally privileged. If you are not the intended recipient, you may not use, disclosure, distribute, copy, print or rely on this e-mail. If you received this e-mail in error, please notify the sender and delete the material from any computer.Contact:Medical University of Lodz, 90–419 Lodz, POLAND, 4 Kosciuszki Avenue, Rector’s Office, phone 0048 42 272 59 66 umed.lodz.pl

You created the account yesterday, so if you’re trying to create a new one, you should try logging in to it instead.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.