Anki 24.04.2 Beta

A post was split to a new topic: AnkiMobile 24.05