Bag wen I click deck options

Błąd
Wystąpił błąd. Spróbuj, czy wybranie opcji Narzędzia > Sprawdź bazę danych nie rozwiąże problemu.
Jeśli problem nie zniknie, zgłoś go na stronie wsparcia technicznego. Skopiuj poniższą informację do Twojego zgłoszenia.
Anki 2.1.15 (442df9d6) Python 3.10.6 Qt 5.15.3 PyQt 5.15.6
Platform: Linux
Flags: frz=False ao=False sv=1

Caught exception:
File “/usr/share/anki/aqt/deckbrowser.py”, line 213, in
a.triggered.connect(lambda b, did=did: self._options(did))
File “/usr/share/anki/aqt/deckbrowser.py”, line 242, in _options
self.mw.onDeckConf()
File “/usr/share/anki/aqt/main.py”, line 869, in onDeckConf
aqt.deckconf.DeckConf(self, deck)
File “/usr/share/anki/aqt/deckconf.py”, line 25, in init
self.setupConfs()
File “/usr/share/anki/aqt/deckconf.py”, line 49, in setupConfs
self.loadConfs()
File “/usr/share/anki/aqt/deckconf.py”, line 66, in loadConfs
self.onConfChange(startOn)
File “/usr/share/anki/aqt/deckconf.py”, line 89, in onConfChange
self.loadConf()
File “/usr/share/anki/aqt/deckconf.py”, line 175, in loadConf
f.lrnFactor.setValue(c[‘initialFactor’]/10.0)
<class ‘TypeError’>: setValue(self, int): argument 1 has unexpected type ‘float’

This is an outdated Anki version, likely from a package manager. Please update to the latest version from the website.

3 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.